نظرسنجی مراجعین

نظر شما در مورد فضای عمومی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
بد
نظر شما در موردنحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
بد
نظر شما در مورد راحتی دسترسی به بخش پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان معطلی و نحوه پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد معرفی جهت نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد طریقه مطرح نمودن دریافت اطلاعات بیمار
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد محاسبه وجوه وعملکردمتصدی صندوق
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد برخورد کارکنان خونگیری و طریقه نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف