بیماری های ویروسی

 Viral pathogens Panel

Rubella IgG/ IgM

CMV IgG/ IgM

HSV IgG/ IgM

HTLV 1,2 IgG/ IgM

Measles

Mump

VZV IgG/ IgM

EBV IgG/ IgM