عدم چاپ کاغذی جواب آزمایش های روتین

باتوجه به ارسال منظم تمامی نتایج آزمایشات ارسالی مراکزهمکاربه سایت آزمایشگاه بدینوسیله به اطلاع می رساندازتاریخ 98/5/16آکلیه نتایج ارسالی  بجزتست های دارای گراف وضمائم (غربالگری سلامت جنین والکتروفورزهموگلوبین وپروتیین)تنها ازطریق سایت قابل دریافت خواهدبود.